ELEMENTE DE DREPTUL MUNCII

CONFLICTELE DE MUNCĂ


Pot fi părți în conflictele de muncă:

Categorii de conflicte de muncă:

- Colective: de drepturi sau de interese.

- Individuale: de drepturi

Conflictele de drepturi apar când nu sunt respectate drepturile prevăzute în lege sau în contractul colectiv ori individual de muncă.

Conflictele de interese apar în cazul unui dezacord intervenit între părți cu privire la revendicările salariaților, încă neconsacrate în lege, contract colectiv sau contract individual de muncă.

Conflictele de interese nu se soluționează în justiție

Obs. Mediere: in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca, sedinta de informarea asupra medierii este obligatorie. (Legea Nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator - art.6 lit.E)


Competența

Instanțele competente să judece în primă instanță conflictele de drepturi sunt tribunalele.

La tribunal, completul de judecată este format din doi judecători și doi asistenți judiciari (unul propus de confederațiile patronatelor și unul propus de confederațiile sindicale)

Recursul se judecă de către Curtea de Apel (în complet format din trei judecători, ca și în dreptul comun).

Excepții:

- în litigiile privind carnetul de muncă, competența revine judecătoriei;

- cererile pentru constatarea reprezentativității organizațiilor sindicale de la nivelul unității se soluționeze de către judecătorie;

- în cazul grevei, conducerea unității poate introduce o cerere de suspendare a acesteia, cerere adresată Curții de apel în a cărei circumscripție își are sediul unitatea.

Instanța competentă este cea în a cărei circumscripție își are domiciliul (reședința sau sediul) reclamantul.

Termenul în care se poate formula cererea:

Aceste cauze sunt scutite de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar.

Se judecă în regim de urgență, termenele de judecată nefiind mai mari de 15 zile.

Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

Atenție:
Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Probele se administrează cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

Hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept .

Căi de atac:

Neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive date în materia conflictelor de drepturi constituie infracțiune

Contact : Birou Mediator Munteanu Dorin 

Serviciile noastre de mediere sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza.

Telefon:         0756-380.333

Adrese:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6,

                          Campina, str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com

https://www.facebook.com/mediator.ploiesti.3